Registratie

02/04/2014 : KB inzake de normen waaraan een zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moet voldoen om te worden erkend

 

Koninklijk besluit van 02/04/2014 dat de normen beschrijft waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend ; ook deelname aan de kankerregistratie en noodzaak tot opleiding in de kankerregistratie komt in het KB aan bod (publicatie 18/04/2014).

15/12/2013: Wijziging KB 26/04/2007 (reeds gewijzigd op 07/06/2012) inzake normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend

Koninklijk Besluit van 15/12/2013 tot wijziging van het KB van 26/04/2007 met vaststelling van de normen waaraan een coördinerende borstkliniek en een satellietborstkliniek moeten voldoen om te worden erkend (publicatie 23/12/2013)
30/08/2013 : Wijziging KB 21/03/2003 ivm de normen voor Oncologische Zorgprogramma's
 
Koninklijk Besluit van 30/08/2013 tot wijziging van het KB van 21/03/2013 met onder meer instructies omtrent de noodzaak tot het volgen van een basisopleiding en een voortgezette opleiding inzake kankerregistratie door datamanagers (publicatie 02/10/2013) 
07/06/2013: Wijziging KB 26/04/2007 inzake normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend
Koninklijk Besluit van 07/06/2012 tot wijziging van het KB van 26/04/2007 met  vaststelling van de normen waaraan een borstkliniek moet voldoen om erkend te blijven (publicatie 27/06/2012)
13/02/2012 : interpretatieregels betreffende het gebruik van de nomenclatuur voor MOC-consulten (eerste MOC, opvolgingsMOC en bijkomende MOC)
 
De interpretatieregels, vastgesteld op 13 februari 2012, betreffen het correcte gebruik van de nomenclatuur bij het aanrekenen van een MOC, een opvolgingsMOC en een bijkomende MOC (publicatie 26/04/2012).
05/12/2011: KB betreffende erkenning laboratoria voor pathologische anatomie
Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort (publicatie 13/02/2012).
26/10/2011 : KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen
Teneinde de voedingsondersteuning voor kankerpatiënten te versterken, wordt vanaf 1 januari 2011 een budget verdeeld onder de ziekenhuizen die erkend zijn voor een oncologisch zorgprogramma.  Met het beschikbare budget worden diëtisten gefinancierd. Voorwaarden en functieomschrijving staan in het KB opgelijst. De financiering is afhankelijk van het aantal MOC's dat werd terugbetaald. Die financiering kan jaarlijks herzien worden op basis van de kwalificatie en de effectieve toewijzing in een zorgprogramma (publicatie 29/11/2011).
27/09/2010: Wijziging wet 14 juli 1994: aanpassing MOC-formulier en FU
Verordening van 27 september 2010 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 uit uitvoering van artikel 22,11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (publicatie 14/10/2010).
          Download
18/08/2010: Wijzigingen KB 14 september 1984 : wijzigingen nomenclatuur MOC en FU
Koninklijk Besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van de artikelen 11, § 1, en 19, § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (publicatie 24/09/2010).
     Download
18/12/2009 : KB ivm de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Dit KB vermeldt een bijkomend honorarium, aanrekenbaar door de geneesheer-specialist in de medische oncologie, of houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie of in de pediatrische hematologie en oncologie, wanneer deze het multidisciplinair oncologisch consult coördineert of bijwoont (publicatie 28/01/2010).
20/09/2009: Budget financiële middelen van de ziekenhuizen  (datamanager)
Koninklijk Besluit van 20 september 2009 waarin financiering van een datamanager is voorzien, afhankelijk van het aantal MOC-registraties (publicatie 06/10/2009).
    Download
26/04/2007: Normen oncologisch zorgprogramma voor borstkanker  
Koninklijk Besluit van 26 april 2007 met de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend  (publicatie 20/07/2007).
13/12/2006: Gezondheidswet: gedetailleerde beschrijving modaliteiten kankerregistratie
Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid van 13 december 2006: beschrijft in artikel 39 van hoofdstuk VI, in detail de modaliteiten voor de kankerregistratie (publicatie 22/12/2006).
    Download
24/07/2006: Wijziging standaardregistratieformulier en invoering formulier follow-up
Verordening van 24 juli 2006: wijzigt het standaardregistratie-formulier en legt het gebruik van een tweede registratieformulier voor follow-up vast (publicatie 31/08/2006).
29/05/2006: Criteria voor erkenning geneesheer-specialisten in medische oncologie 
Koninklijk Besluit waarin beschreven staat dat de opleiding voor
het beheer van medische gegevens, voor de kankerregistratie en voor het gebruik van de gegevens van het kankerregister, deel uitmaakt van de opleiding van de kandidaat specialist in medische oncologie (publicatie 14/06/2006).
28/07/2003: Deelname aan MOC impliceert registratie
Er wordt verwezen naar een standaard kankerregistratieformulier (bijlage 55) (publicatie 29/08/2003).
21/03/2003: Toelatingsvoorwaarden oncologie en oncologisch zorgprogramma
Koninklijk Besluit van 21 maart 2003 dat de normen vastlegt waaraan het basis-gezondheidsprogramma voor oncologie en het oncologisch zorgprogramma moeten voldoen om toegelaten te worden (publicatie 25/4/2003).
Erratum (publicatie 02/06/2003)
10/02/2003: Deelname aan MOC impliceert registratie
Er wordt verwezen naar een eerste standaard kankerregistratieformulier (bijlage 93) (publicatie 28/02/2003).
25/11/2002: Voorwaarden terugbetaling MOC
Koninklijk Besluit van 25 november 2002 dat de voorwaarden bepaalt voor terugbetaling van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) (publicatie 13/12/2002).

 


Top

login
zoek